ขั้นตอน


1.วางผังตีแนวและตอกเข็มเพื่อกำหนดแนว และตำแหน่งของ

    การตอกเข็ม ทำการตอกเข็มให้หัวเข็มอยู่ระดับเดียวกับฐานราก


2.ติดตั้งฐานราก โดยการเทลีนปรับระดับแล้วครอบฐานราก

    ลงบนเข็มทั้ง 2 ต้น ผูกเหล็กเสาเข็มกับเหล็กฐาน


3.ติดตั้งเสา โดยวางเสาบนเหล็กในฐานราก ขึงเอ็นกำหนด

   แนวระนาบเสา ปรับดิ่งเสา พร้อมค้ำยันและเทคอนกรีต


4.ติดตั้งแผ่นผนัง และแผ่นผนังบนสุดบัวหัวเสา(ถ้ามี) โดยเสียบ

    เข้าร่องเสา ตรวจสอบระดับทุกการเสียบแผ่น 3-4 แผ่น


5. เก็บงาน โดยการอัดปูนบริเวณร่องเสาตลอดความสูง


ชื่อผู้ตอบ:

รหัสป้องกันสแปม:


Visitors: 20,182